Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van INTERVENZ

Algemene voorwaarden voor Mediation, Conflictbemiddelings-opdrachten, Interim werk, Rouw- en Verliesbegeleiding, Coaching en Advies van Intervenz Interim en Mediation, hierna te noemen Intervenz ( Opdrachtnemer )

Artikel 1: Definities

1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Intervenz Interim en Mediation te Frederiksoord, hierna te noemen Opdrachtnemer of Intervenz, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt Interim opdrachten, coaching, conflictbemiddeling en of mediation te (doen) verrichten.

1.2. Mediation opdracht en Conflictbemiddeling: de opdracht tot het verrichten van mediation tussen 2 of meer partijen.
1.3. Interimwerk en Coaching opdracht kunnen o.a. zijn: projectwerk, of begeleiding en coördinatie gericht op mobiliteit en of ziekte verzuim, of reïntegreren alsmede uitplaatsen van kandidaten, of coaching individueel en of in teamverband, of het adviseren en begeleiden van bedrijven bij ontwikkelingen, of opdrachten door partijen overeengekomen en benoemd in de opdrachtbevestiging.
1.4. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Intervenz opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van interim management- en/of adviesopdrachten en opdrachten zoals vermeld in artikel 1.3.
1.5. Intervenz, het bedrijf dat:

• de opdracht als bedoeld in artikel 1.1. heeft aanvaard;
• een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht; • de opdracht (doet) uitvoert(en).

1.6 Partijen: Intervenz en Opdrachtgever;
1.7 Plan van aanpak: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
1.8 Contractperiode: de afhankelijk van de aanvaarding van het plan van aanpak of opdrachtbevestiging, overeengekomen duur van de opdracht.
1.9. Schade: alle directe en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade of direct/indirect verlies door derden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Intervenz leveren van Interimwerk en mediationopdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2. Een verwijzing door opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden heeft geen effect, tenzij opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Intervenz uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever en andere op documenten van opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

1 Algemene Voorwaarden Intervenz Interim en Mediation Versie 2016-2

2.3. Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand binnen 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening door partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende ten minste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte duur is een raming die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werd beschouwd. Mocht de opdrachtgever de opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, niet binnen 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeenkomst getekend hebben, dan gelden de voorwaarden van de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging als bindend.
2.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Intervenz gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Intervenz en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6. Indien Intervenz niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Intervenz in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.7. Niet alleen Intervenz, maar ook alle derden die bij uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2. De door Intervenz gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Intervenz is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4. Reis- en verblijfkosten en andere kosten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden zijn niet in het honorarium begrepen en worden maandelijks in rekening gebracht op basis van de werkelijke kosten

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege Intervenz
4.2. Intervenz is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Intervenz het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door anderen dan Intervenz

2 Algemene Voorwaarden Intervenz Interim en Mediation Versie 2016-2

4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Intervenz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Intervenz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Intervenz zijn verstrekt, heeft Intervenz het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. In periodiek overleg waarbij steeds aanwezig of vertegenwoordigd zijn, opdrachtgever en Intervenz, wordt periodiek gerapporteerd aan opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.
4.5. Intervenz is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Intervenz is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5: Verlenging en beëindiging van de opdracht

5.1. De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

5.2. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.
5.3. In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde, kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

 • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
 • conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte vande roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de

  wederpartij.
  5.4. Opdrachtgever legt Intervenz geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
  5.5. Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.
  5.6. leder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

  Artikel 6: Vergoedingen

  6.1. Intervenz houdt voor de opdracht per maand een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht
  6.2. Intervenz brengt bij Opdrachtgever niet meer dan werkelijk aan de opdracht besteedde tijd in rekening.

  6.3. Intervenz declareert maandelijks de door haar in die maand verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Declaraties zijn te allen tijde voorzien van een specificatie. Voor mediation gelden de voorwaarden vanuit het MfN.

3 Algemene Voorwaarden Intervenz Interim en Mediation Versie 2016-2

6.4. Bij aanvang van de opdracht wordt door Intervenz aan Opdrachtgever een voorschot in rekening gebracht ter grootte van de geschatte declaratie van één maand. Verrekening van dit voorschot vindt plaats met de slotdeclaratie.
6.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7. Bij gebreke van niet, niet tijdige of niet volledige betaling is Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het tijdstip waarop de desbetreffende vordering opeisbaar is, een rente van 2% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Intervenz maakt, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op maximaal 15% van het totale bedrag, conform de handelsgebruiken in het land van de Opdrachtgever. 6.8.Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, die Intervenz noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassingen van ander hiervoor genoemde kostenvergoeding zal worden doorberekend.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Intervenz voert de overeengekomen opdracht, naar beste weten en kunnen en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit.
7.2. Intervenz neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen enkele garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

7.3. Intervenz is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Intervenz. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Intervenz

7.4. Intervenz zal ten opzichte van Opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden, wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden en opdracht in redelijkheid mochten worden verlangd.

7.5. De aansprakelijkheid van Intervenz is beperkt tot maximaal het over de laatste maand in rekening gebrachte honorarium.
7.6. Het recht op schadevergoeding zoals vermeld in lid 7.1. tot en met 7.5. van opdrachtgever jegens Intervenz vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Intervenz aansprakelijk wordt gehouden, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet al op een eerder tijdstip zijn vervallen.

7.7. Indien de aansprakelijkheid toch de in lid 7.5 aangegeven grens overschrijdt, is de aansprakelijkheid van Intervenz – onverminderd het bepaalde in lid 7.4.- beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, blijft de aangegeven grens in lid 7.5 onverkort van kracht.

4 Algemene Voorwaarden Intervenz Interim en Mediation Versie 2016-2

7.8. Opdrachtgever is gehouden om Intervenz te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
7.9. De in artikel 7 omgeschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Intervenz aansprakelijk zou zijn voor het niet deugdelijk functioneren van bij de opdracht gebruikte apparatuur, hardware, software, of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht, niet of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. Opdrachtgever geeft Intervenz het recht om per e-mail met hem of derden te communiceren, zich er van bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet volledig gewaarborgd is.
7.10. Bij de selectie van de in verband met de aan Intervenz opgedragen werkzaamheden door Intervenz in te schakelen derden, zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen door Intervenz. Intervenz zal niet aansprakelijk zijn voor de fouten die door deze derden onverhoopt mochten worden gemaakt, nog voor de gevolgen daarvan.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Intervenz kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of sterftegeval en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

8.2. De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
8.3. Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

8.4. Indien Intervenz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.

9.2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (geheimhouding) behoudt Intervenz zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Intervenz zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het plan van aanpak of de factuur zijn vermeld.

10.2. Alle door Intervenz verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intervenz niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennisgeving aan derden.
5 Algemene Voorwaarden Intervenz Interim en Mediation Versie 2016-2

10.3. Intervenz behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Intervenz partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met toevoeging van mediator die geregistreerd is bij het MfN, te beslechten. Wanneer het geschil uit een Mediationzaak voortkomt dan verwijst Intervenz naar de klachtencommissie van het MfN.

11.3. Er is sprake van een geschil als bedoeld in lid 11.2. zodra één der partijen dat stelt.

Artikel 12: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

12.1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
12.2. Intervenz is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

12.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Intervenz.

6 Algemene Voorwaarden Intervenz Interim en Mediation Versie 2016-2